sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce

/26.01.2021/

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310309
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 29
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-siedlce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
zdrowie
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-afe9f130-5fd1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00003047/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-01-26 14:06
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00003047/01 z dnia 2021-01-26
2021-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: siatki/3/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00003047/01 z dnia 2021-01-26
2021-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1 – sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce, zgodnie z
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 – Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 2 – sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce, zgodnie z
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 – Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00003047/01 z dnia 2021-01-26
2021-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 3 – sukcesywne dostawy siatek chirurgicznych do SP ZOZ Siedlce, zgodnie z
formularzem cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 – Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.2. O udzielenie zamówienia publicznego
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.3. O udzielenie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00003047/01 z dnia 2021-01-26
2021-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje wymagań
minimalnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu:
Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Certyfikat
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań
przeprowadzonych przez tę jednostkę, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw
(siatek chirurgicznych) z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu
zamówienia.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz cenowy.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00003047/01 z dnia 2021-01-26
2021-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Ceny określone przez Wykonawcę zostają ustalone na okres ważności niniejszej umowy i nie
będą podlegać zwiększeniu, za wyjątkiem znaczących:a) Zmian stawek podatkowychb) Zmian
cen urzędowych po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego z podaniem
uzasadnienia wskazującego. W przypadku zmiany stawek podatku VAT oraz cen urzędowych
ceny zostaną zmienione w dniu wejścia w życie stosownego rozporządzenia lub ustawy.2.
Strony ustalają, że dopuszczają zmiany cen dla wyrobów medycznych i innych towarów, zgodnie
ze zmianami cen producentów i tylko o tą różnicę (Zamawiający ma prawo zażądać w każdej
chwili kopii cenników lub faktur) a także zmianę cen materiałów importowanych związaną ze
znaczącymi zmianami kursu Euro lub USD, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje
przekroczenia przeciętnych cen na te same towary u innych dostawców działających na rynku
krajowym. Zamawiający w przypadku przekroczenia tych cen przedstawi Wykonawcy oferty –
cenniki innych oferentów i ma prawo odmówić akceptacji propozycji Wykonawcy o zmianie cen,
w terminie 14 dni.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-03 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-04
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00003047/01 z dnia 2021-01-26
2021-01-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.