Sukcesywne dostawy wszczepialnych stymulatorów serca i kardiowerterów – defibrylatorów łącznie z elektrodami do Oddziału Kardiologicznego Szpitala SP ZOZ Siedlce Aktualne

/14.11.2012/

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na sukcesywne dostawy wszczepialnych stymulatorów serca i kardiowerterów – defibrylatorów łącznie z elektrodami do  Oddziału  Kardiologicznego Szpitala SP ZOZ Siedlce

(przekazane UOPWE w dniu 09/11/2012)

 

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

przetargi@spzoz-siedlce.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Robert Misiak –  .
  • w zakresie merytorycznym:
1   Hanna Wilk – Manowiec –

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 3.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

sukcesywne dostawy wszczepialnych stymulatorów serca i kardiowerterów – defibrylatorów łącznie z elektrodami do  Oddziału  Kardiologicznego Szpitala SP ZOZ Siedlce

Wspólny Słownik Zamówień: 33182210-4 – Rozruszniki serca

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę stymulatorów/kardiowerterów  o  wartości nie mniejszej niż:

Zadanie nr 1 – 100 000 PLN brutto

Zadanie nr 2 –   25 000 PLN brutto

Zadanie nr 3  –  70 000 PLN brutto

Zadanie nr 4 –   40 000 PLN brutto

Zadanie nr 5  –  25 000 PLN brutto

Zadanie nr 6  –    5 000 PLN brutto

Zadanie nr 7 –   15 000 PLN brutto

Zadanie nr 8  –  20 000 PLN brutto

Zadanie nr 9 – 120 000 PLN brutto

Zadanie nr 10 –  60 000 PLN brutto

Zadanie nr 11 –  40 000 PLN brutto

Zadanie nr 12 –  10 000 PLN brutto

Zadanie nr 13 –  90 000 PLN brutto

Zadanie nr 14 –  50 000 PLN brutto

Zadanie nr 15 –  45 000 PLN brutto

Zadanie nr 16 –  40 000 PLN brutto

Zadanie nr 17 dostawa introduktorów o minimalnej wartości – 3 000PLN brutto

 

Wykonawca wraz z oferta powinien przedłożyć:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1,

2) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem

i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załaczonego do oferty oświadczenia wykonawcy

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie załaczonego do oferty oświadczenia wykonawcy

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 1 600.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 500.00 PLN (słownie:  pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 350.00 PLN (słownie:  trzysta pięćdziesiąt  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6:  PLN (słownie: nie dotyczy)
Dla zadania częściowego nr 7: 300.00 PLN (słownie:  trzysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 400.00 PLN (słownie:  czterysta  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 1 500.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc pięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 1 000.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 600.00 PLN (słownie:  sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 200.00 PLN (słownie:  dwieście  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 1 600.00 PLN (słownie:  jeden tysiąc sześćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 900.00 PLN (słownie:  dziewięćset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15: 800.00 PLN (słownie:  osiemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 700.00 PLN (słownie:  siedemset  00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17:  PLN (słownie: nie dotyczy PLN)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 80%
1 Cena (koszt) 100%
1 Cena (koszt) 100%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%
2 Ocena techniczna (jakość) 20%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2012-12-20 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

Siedlce dnia: 2012-11-14

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.