INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy Informacja Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy UDZIELANIE INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA Płatne testy na koronawirusa

Usługa nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Aplikacyjnym InfoMedica/AMMS

/26.04.2019/

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (nadzór autorski), wykorzystywanego w SP ZOZ Siedlce, w okresie od 01.05.2019r do 30.04.2020 r.
W ramach nadzoru realizowane będą następujące zadania:
1) Objęcie Oprogramowania Bazodanowego i Aplikacyjnego opieką serwisową w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności:
a) zainstalowanie i wdrożenie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach świadczeń z tytułu nadzoru autorskiego (w tym w szczególnych przypadkach dodatkowe szkolenie użytkowników);
b) podjęcie starań w celu usunięcia awarii Oprogramowania Aplikacyjnego, powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych;
c) bieżące optymalizowanie konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego;
d) pomoc w awaryjnym odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych;
e) pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu, banków itp.) w formie elektronicznej (np. dyskietki, łącza telekomunikacyjne itp);
f) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;
g) korzystanie z konsultacji telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu oferty;
h) prowadzenie rejestru kontaktów z Zamawiającym, obejmującego wizyty serwisowe i wykonane czynności, w tym zmiany konfiguracji oprogramowania.
2) Usługi serwisu, określone świadczone będą przez Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy w dni robocze tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00.
3) Usługi serwisu, określone w ust. 3)., świadczone będą przez Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy w zakresie nieprzekraczającym 60 osobodni. Za jeden osobodzień przyjmuje się pracę jednej osoby w wymiarze do 6 godzin roboczych.

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.