usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach. Przetarg nr 2.

/02.03.2021/

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.3.) Oddział zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000310309
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 29
1.5.2.) Miejscowość: Siedlce
1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 – Siedlecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz-siedlce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji, naprawy sprzętu elektrycznego oraz
instalacji elektrycznej w obiektach SPZOZ w Siedlcach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb34d3a0-7b52-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012359/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012359/01 z dnia 2021-03-02
2021-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-02 14:10
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://e-propublico.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do
złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: elektrycy2/4/2021
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012359/01 z dnia 2021-03-02
2021-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi w branży elektrycznej w zakresie konserwacji sprzętu
elektrycznego oraz instalacji elektrycznej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50000000-5 – Usługi naprawcze i konserwacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowaO udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012359/01 z dnia 2021-03-02
2021-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.2. Zdolność techniczna lub zawodowaO
udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:1) świadczył, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na rzecz min. 1 podmiotu, przez okres
min. 12 miesięcy usługę polegającą na konserwacji instalacji elektrycznych w obiektach służby
zdrowia lecznictwa zamkniętego (szpitale) lub otwartego (przychodnie) o wartości min. 50 000
zł.2) dysponuje min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającą
aktualne uprawnienia SEP do 1 KV oraz uprawnienia do obsługi instalacji gazów medycznych,
uprawnienia do obsługi zespołów prądotwórczych o mocy 50 KW do min. 120 KV, do obsługi
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń instalacji automatycznej regulacji, sterowania i
zabezpieczeń urządzeń i instalacji w zakresie uprawnień. Na potwierdzenie, że osoba wskazana
w wykazie, posiada wymagane kwalifikacje wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie zgodne ze
wzorem stanowiącym zał. do SWZ.3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówO udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie precyzuje wymagań minimalnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowejOświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osóbWykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.2. Wykaz dostaw lub usługWykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których
wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.3. Wykaz części
zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012359/01 z dnia 2021-03-02
2021-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak
7.2.) Informacje na temat zaliczek:
Z tytułu realizacji zadań określonych w umowie Zamawiający wypłaci Wykonawcy co miesiąc
zryczałtowaną kwotę w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………………….) po
wykonaniu zadań i ich potwierdzeniu.
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w
wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt. 4 ustawy z dnia 11
września 2019r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:a) stawki podatku od towarów i
usług,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr
200 poz. 1679, z pozn. zmianami)c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotned) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572, z pozn. zmianami).e) ceny materiałów lub
kosztów związanych z realizacją zamówieniaf) poziom zmiany ceny materiałów, o którym mowa
w ust. 4 pkt. 5 uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, wynosi 3%.g)
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6a, jest upływ 3
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeśli zaś umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia
upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzień otwarcia ofert.h) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w pkt. f i g, dokonuje się w ten
sposób, że od 1 stycznia każdego rok u kalendarzowego każda ze stron będzie upoważniona do
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012359/01 z dnia 2021-03-02
2021-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi
dokonywania raz do roku automatycznej waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towarów i dóbr konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający. Maksymalnie wynagrodzenie może ulec zmianie
nie więcej niż o 30% w oparciu o zmiany cen materiałów lub kosztów.9. Strony ustalają
następujące reguły wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1:1) zmiany mają mieć
bezpośredni wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia2) strona inicjującą zmianę
składa wniosek, zawierający:a) opis propozycji zmiany i jej uzasadnienie (faktyczne i prawne),b)
w przypadku zmiany dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki
godzinowej obowiązującej w innych formach zatrudnienia (np. umowa zlecenia) – Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników wynagradzanych według płacy minimalnej, do
których odnosi się zmiana minimalnego wynagrodzenia lub stawki minimalnej wraz z podaniem
obecnego wynagrodzenia;c) w przypadku zmiany dotyczącej podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pracowników, do
których odnosi się przedmiotowa zmiana, wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia.d)
obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012359/01 z dnia 2021-03-02
2021-03-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Usługi

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.