wykonanie okresowych pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach SPZOZ w Siedlcach

/23.12.2022/

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

wykonanie okresowych pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach SPZOZ w Siedlcach.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowych pomiarów i przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej w obiektach SPZOZ w Siedlcach (wymienionych w załączniku nr 1 do umowy) zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w zakresie:

–       instalacji odgromowych,

–       instalacji elektrycznej – badanie ochrony przeciwporażeniowej (z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych), badanie stanu izolacji przewodów.

Z przeglądów należy sporządzić oddzielne protokoły dla każdego obiektu zgodne z wymogami Prawa Budowlanego.

 

  1. Przygotowanie oferty

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 05.01.2023 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.