Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii

/15.04.2013/

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn.zm.) ogłasza konkurs ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań tomografii komputerowej w systemie teleradiologii

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są  w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie do dnia22.04.2013 r. do godz. 1100.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2013 r. o godz. 1130 w Sali konferencyjnej   SP ZOZ Siedlce.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.ez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.