Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego oraz Oprogramowania na potrzeby realizacji Projektu pt.Wdrożenie specjalistycznego systemu…

/14.11.2013/

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT. „WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOMPLEKSOWO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SYSTEMÓW MEDYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W SP ZOZ W SIEDLCACH”, W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU INFORMACYJNEMU, PRIORYTET II, Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

(przekazane UPUE w dniu 12/11/2013) 

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach Kilińskiego 29  08-110 Siedlce

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:
1   Robert Misiak – przetargi@spzoz-siedlce.pl
  • w zakresie merytorycznym:
1   Michał  Babicz –  mbabicz@spzoz-siedlce.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PT. „WDROŻENIE SPECJALISTYCZNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO KOMPLEKSOWO WSPOMAGAJĄCEGO PRACĘ SYSTEMÓW MEDYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W SP ZOZ W SIEDLCACH”, W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU INFORMACYJNEMU, PRIORYTET II, Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Wspólny Słownik Zamówień: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe, 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 48800000-6 – Systemy i serwery informacyjne

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-05-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej:

a)         jedną dostawę dla Jednostek Opieki Zdrowotnej o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy. Za realizację odpowiadającą swoim rodzajem dostawom objętym przedmiotem zamówienia, Zamawiający uzna realizację obejmującą dostawę, instalację, konfigurację i wdrożenie Hospital Information System (HIS) w konfiguracji obejmującej minimum: Zakażenia szpitalne, Rehabilitacja, e-Pacjent, Analizy i Raporty oraz,

b)         jedną dostawę, zainstalowanie i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto oraz,

c)         jedną dostawę składników infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: serwery, urządzenia aktywne sieci LAN z siecią bezprzewodowej transmisji danych, zasilacze awaryjne, stacje robocze o wartości łącznej nie mniejszej niż 600.000,00 PLN brutto.

3 Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia następującymi osobami:

a)         co najmniej 1 kierownikiem projektu, posiadającym:

co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeń oraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia,

co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie informatyki;

b)         co najmniej 3 (trzema) wdrożeniowcami, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji wdrożeniowca w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługi zakładów opieki zdrowotnej,

c)         co najmniej 1 inżynierem certyfikowanym przez producenta w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanych aktywnych urządzeń sieciowych, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;

d)         co najmniej 1 inżynierem certyfikowanym przez producenta w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego sprzętu komputerowego, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;

Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nie posługuje się językiem polskim, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okres realizacji zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wskazania tej samej osoby kierownika projektu na inne funkcje.

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje swoją sytuację ekonomiczną i finansową poprzez przedłożenie:

a)         informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Do przeliczania wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

b)         opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100 złotych).

W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 zł (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr Kryterium Waga
1 Cena (koszt) 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat do dnia 2013-12-23 do godz. 11:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.