zakup, dostawa i montaż zbiornika na tlen medyczny wraz z parownicę atmosferyczną

/15.10.2020/

 

Znak sprawy zbiornik na tlen//2020

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

faks: 6444483

e-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

Siedlce, 2020-10-15

Znak sprawy: zbiornik na tlen/2020

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

zakup, dostawę i montaż zbiornika na tlen medyczny wraz z parownicę atmosferyczną

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawę i montaż zbiornika na tlen medyczny wraz z parownicę atmosferyczną

CPV: 44615000-4

Parametry techniczne

– zbiornik na tlen medyczny o pojemności 6 000 litrów.

– termin wykonania do 18.12.2020r.

– sprzedaż z dostawą i montażem zbiornika oraz parownicy atmosferycznej

– instalacja połączeniowa zbiornika i parownicy wykonana z miedzi wraz z niezbędną armaturą, tj.:zawory kulowe DN25 – 2 szt.; zawór bezpieczeństwa 1/2″ po=40bar – 1szt.;

–  wpięcie w istniejącą instalację klienta

– przekazanie dokumentacji urządzeń

– szkolenie z obsługi urządzeń oraz przekazanie instrukcji obsługi

– gwarancja 24 miesiące

– przeglądy zbiornika w okresie gwarancyjnym

 

Do obowiązków Zamawiającego należą:

– rejestracja w UDT urządzeń

– wykonanie instalacji tlenu poza tą wchodząca w skład stacji zgazowania;

– wykonanie projektu instalacji i budowlanego;

– naniesienie instalacji i obiektów na plany budynku;

– zapewnienie kierownika budowy ,inspektora nadzoru ,oraz innych niezbędnych do wykonania

projektów;

– wymagane prace budowlane;

– uzgodnienia prawno-budowlane wynikające z projektu

– wykonanie otworów przelotowych w murach ,ścianach hali powyżej fi 50mm

– wykonanie ewentualnych estakad dla przebiegu instalacji;

– dostosowanie terenu do montażu i ulokowania przedmiotowych urządzeń;

– oznaczenie miejsca składowania zgodnie z przepisami BHP i p.poż

 

 

 

 

 

 1. Przygotowanie oferty

Podpisaną ofertę (kwalifikowany podpis elektroniczny) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl do dnia 2020-10-20 do godz. 10:00 lub złożyć pisemnie w wymaganym terminie w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Do oferty należy dołączyć:

 1. materiały potwierdzające zgodność oferowanego urządzenia z wymaganiami zawartymi w zapytaniu (np. karty katalogowe),
 • Kryteria oceny ofert:

        Cena – 100 %.

 1. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 Anna Jastrzębska,, Robert Misiak – e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

 

 

Nawiązując do otrzymanego zaproszenia do składnia ofert, w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na: ” zakup, dostawę i montaż zbiornika na tlen medyczny wraz z parownicę atmosferyczną” – znak sprawy: zbiornik na tlen/2020

 

działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa i adres Wykonawcy[1]

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
NIP (jeżeli dotyczy)
REGON (jeżeli dotyczy)

*) niepotrzebne skreślić

                                                                                                                                                                                       

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

cena netto: ______________________ zł.

słownie netto: _________________________________________________________________ zł.

cena brutto: ______________________ zł.

słownie brutto: ________________________________________________________________ zł.

podatek VAT: ______________________ zł.

 

 1. DEKLARUJEMY ponadto:
 2. termin wykonania zamówienia: do 18.12.2020r.,
 3. okres gwarancji…………………………………… (min. 24 miesiące)
 4. ………………………………………………………….,
 5. OŚWIADCZAMY, że:
 6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą do 2020-12-20,
 7. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[2] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[3].
 8. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko
Adres
Telefon, Fax
Adres e-mail

 

_________________ dnia ____________________                                                                        

                                                                                                                    ___________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)

[1] w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[3] w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie/usunięcie z treści oferty).

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.