konkurs ofert na świadczenie zdrowotne: w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie całodobowego dostępu do tych badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych

/18.07.2022/

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ul. Kilińskiego 29, 08 – 110 Siedlce

na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

(Dz. U. 2022 poz.633 z późn. zm) ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne:

w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych (zapewnienie

całodobowego dostępu do tych badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami) oraz wykonywanie badań śródoperacyjnych

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Przygotowanie i złożenie oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu (SWK), które dostępne są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.spzoz-siedlce.pl
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 22.07.2022r. do godz. 1000 lub elektronicznie na adres sekretariat@spzoz-siedlce.pl.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2022r. o godz. 1005 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Siedlcach.
  4. O wynikach konkursu Oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

 

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.