Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup

/28.09.2016/

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach000310309Kilińskiego 29Siedlce08-110PolskaE-mail: przetargi@spzoz-siedlce.pl Faks: +48 256444483Kod NUTS: PL122
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-siedlce.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://spzoz-siedlce.pl/Przetargi,31
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne zzainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników doposażenia środowiska informatycznegoZamawiają
Numer referencyjny: eZdrowie/ 148/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
72268000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę programowego rozwiązania informatycznego budującegousługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników doposażenia środowiska informatycznego Zamawiającego z rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem tego doposażenianiezbędnym dla wytwarzania i udostępniania tych usług obejmujący;
– Usługi elektroniczne
– Doposażenie środowiska informatycznego
– Zainstalowanie i wdrożenie usług elektronicznych
– Zainstalowanie i wdrożenie doposażenia
Ramowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III SIWZ, natomiast szczegółowy opisprzedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 6A i 6B do SIWZ na warunkach określonych w istotnychpostanowieniach umowy określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
Zastrzeżenie do zapisów zawartych w SIWZ określono w rozdziale III.2.5 – dotyczy równoważności oferowanychproduktów, rozwiązań (jeżeli Zamawiający w opisie użył: znaków towarowych, patentów lub pochodzeniaproduktu
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę programowego rozwiązania informatycznego budującegousługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników doposażenia środowiskainformatycznego Zamawiającego z rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem tego doposażenianiezbędnym dla wytwarzania i udostępniania tych usług na zasadach określonych w istotnych postanowieniachumowy w załączniku 8 do SIWZ:.
.1Usługi elektroniczne
Zakres zamówienia obejmuje dostawę programowego usługowego rozwiązania informatycznego(specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne) budującego 8 usług elektronicznych wskazanych poniżej.
1) Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
2) Identyfikacja pacjenta
3) Rejestr zdarzeń medycznych
4) eZdrowie.Opieka@Szko ła
5) eZdrowie.Opieka@Dom
6) eAnkieta
7) Logika biznesowa
8) Uwierzytelniane
2.Doposażenie środowiska informatycznego
Zakres zamówienia obejmuje zakup składników doposażenia środowiska informatycznego Zamawiającego z ichdostawą, rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że posiadane i użytkowane przez Zamawiającego środowisko informatyczne zostałozakupione w maju 2014 roku w realizacji Projektu pt. „Wdrożenie specjalistycznego systemu informatycznegokompleksowo wspomagającego pracę systemów medycznych i administracyjnych w SP ZOZ w Siedlcach”, wramach Działania 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, Priorytet II, z Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
W zakresie doposażenia środowiska informatycznego Zamawiającego planuje się zakup i dostawęnastępujących składników:
1) Modernizacja i rozbudowa infrastruktury środowiska informatycznego (sprzętowe przetwarzanie danych):
sprzętowe przetwarzanie danych,
przestrzeń danych,
dostęp do zasobów,
identyfikacja pacjentów.
2) Programowe aplikacyjne rozwiązanie informatyczne (specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne):
doposażenie części medycznej (HIS):
ucyfrowienie tradycyjnej dokumentacji medycznej,
PACS,
pracownia diagnostyczna,
doposażenie części administracyjne (ERP):
kalkulacja kosztów leczenia,
budżetowanie,
uwierzytelnianie:
system zarządzania uwierzytelnianiem i autoryzacją,
baza danych.
3) Transmisja danych:
rdzeń transmisji danych,
ochrona ruchu i zdalny dostęp,
ochrona ruchu i zdalny dostęp VPN.
4) Infrastruktura techniczna:
zasilanie (urządzenie).
5) Infrastruktura systemowa.
ucyfrowienie tradycyjnej dokumentacji medycznej,
obsługa elektronicznych kart procesorowych.
3.Zainstalowanie i wdrożenie usług elektronicznych
4.Zainstalowanie i wdrożenie doposażenia
Ramowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale III SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 6A i 6B do SIWZ na warunkachokreślonych w istotnych postanowieniach umowy określonych w załączniku nr 8 do SIWZ.
UWAGA:
Zastrzeżenie do zapisów zawartych w SIWZ
Jeżeli w treści SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe,patenty lub pochodzenie produktu, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe, w takim przypadkuZamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę,która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakiezostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości i funkcjonalności produkty lub rozwiązania wskazane przez zamawiającego w SIWZ oraz ich nie obniżają. NaWykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanychproduktów lub rozwiązań.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: „eZdrowie SPZPOZ w Siedlcach na miarę XXI wieku” realizowanym przezSPZOZ w Siedlcach w ramach Działania 2.1 E-Usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego 2014-202
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2.2) 48000000-8
48800000
48814000-7
48180000-3
48440000-4
48450000-7
72000000
II.2.6) Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza 209 000 euro
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający w tym zakresie nie określa warunku
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, się następującymi dokumentami:
– informacją z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nakwotę nie mniejszą niż 1 500 000, 00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
– ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 1 500 000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia warunku: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa, zamawiający wymagaudokumentowania przez Wykonawcę swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez przedłożenie:
– informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę niemniejszą niż 1 500 000, 00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)
– opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku innego dokumentupotwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą, niż 1 500 000,00 (słownie: jedenmilion pięćset tysięcy złotych)
W przypadku, gdy złożony dokument nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia, Wykonawcazobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lubekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposóbpotwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.
W przypadkach, gdy dokumenty zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający napotrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacjiogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to średni kurs waluty publikowanypierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w tym zakresieZamawiający żąda następujących dokumentów:
1 Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieżwykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczeniedo udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał przynajmniej:
a) jedną dostawę dla podmiotu leczniczego o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto, odpowiadającejswoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy.
b) jedną dostawę składników infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: serwery, macierzedyskowe, zasilacze awaryjne, stacje robocze o wartości łącznej nie mniejszej niż 350.000,00 PLN brutto.
c) jedną dostawę specjalistycznego rozwiązania sprzętowo-programowego realizującego funkcjonalnośćwytwarzania cyfrowych postaci tradycyjnych dokumentów o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 PLN brutto,
Na zasadach odpowiednio określonych w rozdziale V SIWZ.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychwykonywanych przez nie do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie realizacji zamówienia dysponuje lub będziedysponował co najmniej:
a) 1 kierownikiem projektu, posiadającym:
– co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeńoraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia,
co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie informatyki;
b) 3 (trzema) wdrożeniowcami, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązańinformatycznych w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługizakładów opieki zdrowotnej, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
c) 1 inżynierem certyfikowanym przez producenta w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego sprzętukomputerowego, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełnienia warunku: Zdolności techniczne i zawodowe, zamawiający wymaga:
1. Wykazu dostaw lub usług – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 -§ 3ust. 4 pkt 2oraz rozdziałem V SIWZ (na minimum kwoty i na zasadach określonych poniżej)
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał przynajmniej:
a) jedną dostawę dla podmiotu leczniczego o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto, odpowiadającejswoim rodzajem dostawie objętej przedmiotem zamówienia w ramach jednej dostawy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony dla realizacji obejmującej:
Elektroniczną Dokumentację Medyczną, Pracownię diagnostyczną w konfiguracji dostarczonego,zainstalowanego, skonfigurowanego i wdrożonego systemu informatycznego części medycznej (HospitalInformation System- HIS),
System informatyczny PACS,
Budżetowanie w konfiguracji dostarczonego, zainstalowanego, skonfigurowanego i wdrożonego systemuinformatycznego części administracyjnej (Enterprise Resource Program – ERP) lub w konfiguracjifunkcjonalności specjalizowanej aplikacji,
Kalkulację kosztów leczenia w konfiguracji dostarczonego, zainstalowanego, skonfigurowanego i wdrożonegosystemu HIS lub ERP.
b) jedną dostawę składników infrastruktury teleinformatycznej zawierającej co najmniej: serwery, macierzedyskowe, zasilacze awaryjne, stacje robocze o wartości łącznej nie mniejszej niż 350.000,00 PLN brutto.
c) jedną dostawę specjalistycznego rozwiązania sprzętowo-programowego realizującego funkcjonalnośćwytwarzania cyfrowych postaci tradycyjnych dokumentów o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 PLN brutto,
Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
W przypadkach, gdy dokumenty zawierać będą kwoty wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający napotrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to średni kurs waluty publikowanypierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
2. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychwykonywanych przez nie do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie realizacji zamówienia dysponuje lub będziedysponował co najmniej:
d) 1 kierownikiem projektu, posiadającym:
co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu w projektach dotyczących wdrożeńoraz serwisu (utrzymanie, wsparcie, rozwój) systemów informatycznych w służbie zdrowia,
co najmniej wykształcenie wyższe w zakresie informatyki;
e) 3 (trzema) wdrożeniowcami, posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązańinformatycznych w zakresie analizy wymagań, projektowania i wdrażania systemów informatycznych do obsługizakładów opieki zdrowotnej, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
f) 1 inżynierem certyfikowanym przez producenta w zakresie instalacji i konfiguracji oferowanego sprzętukomputerowego, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
Osoby proponowane na wyżej wymienione stanowiska, muszą posługiwać się językiem polskim w stopniuumożliwiającym swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie. W przypadku, gdy proponowana osoba nieposługuje się językiem polskim, Wykonawca na własny koszt zatrudni tłumacza języka polskiego, przez okresrealizacji zamówienia
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta przy uwzględnieniu:
– istotnych warunków umowy określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 8 do SIWZ.
– zapisów rozdziału XV SIWZ (wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %ceny całkowitej podanej w ofercie)
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z zawartej umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniemzawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2016
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2016
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie, adres: Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce w terminie najpóźniej do dnia31.10.2016 r. roku, do godz. 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2016 roku, o godz. 11:15., w siedzibie Zamawiającego w Salikonferencyjnej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć nasfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Dotyczy IV.2.6) Okres związania ofertą 60 dni
Dotyczy IV.2.7)
1. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie, adres: Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce w terminie najpóźniej do dnia31.10.2016 r. roku, do godz. 11:00
2. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2016 roku, o godz. 11:15., w siedzibie Zamawiającego w Salikonferencyjnej.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowaniezamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedemtysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawyPzp.
Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto 05 1020 4476 0000 8802 0016 9664, bank PKO BPSA I o/Siedlce w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Zamawiającego najpóźniej do momentuupływu terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do ofertyoryginału dokumentu. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz,oryginał dokumentu został złożony w odrębnej kopercie, oznakowanej nazwą postępowania i nazwąWykonawcy, a jego kserokopia – załączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że jeżeli do oferty zostaniezałączony oryginał dokumentu – Zamawiający nie będzie zwracał tego oryginału traktując go, jako integralnączęść oferty.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP orazwykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust 5 pkt 1 PZP, należy przedłożyć :
Jednolity europejski dokument zamówienia zwany JEDZ (składany razem z ofertą)
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JednolitegoEuropejskiego Dokumentu Zamówienia, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu lub SIWZ.;sporządzony zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 zdnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego DokumentuZamówienia. JEDZ, który stanowi załącznik nr 2 A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularzaokreślonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2dyrektywy 2014/24/UE.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazaniabraku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, również składa JednoliteEuropejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące podwykonawców.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nichpodstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
Sposób wypełnienia JEDZ jest podany na stronie Urzędu Zamówień publicznych pod adresem www.uzp.gov.pl.
Szczegółowy wykaz warunków, dokumentów i oświadczeń Zamawiający określił w SIWZ (szczególnie wrozdziałach V i VI).
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul.Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1.Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interesw uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanyna podstawie ustawy Pzp.
4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanegocertyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacjielektronicznej.
7.Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
8.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu.
9.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczeniaKrajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi wplacówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawopocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Odwołanie wnosi się: 1—w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia—jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo wterminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób—w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jegowniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotyokreślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargunieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaspecyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lubprzekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytejstaranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul.Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2016

Rejestracja / Informacja

Biuro
Siedlce ul. Kilińskiego 29
Tel: 25 632 74 86/87
Fax: 25 632 42 60

Projekt współfinansowany przez Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.